Visning av nyanlagd vattenhållande åtgärd

Vi möts på gårdsplanen, sedan går vi tillsammans ca 500 meter ut i åtgärdsområdet.

Brömsebäcken har på åtgärdssträckan blivit rätad, omgrävd och sänkt. Bredvid en stor del

av sträckan där Brömsebäcken går idag, finns den gamla naturliga åfåran kvar i sin meandrande

form med delvis små kvillområden. Målet är att återaktivera den naturliga fåran.

Arbetet påbörjas i slutet av augusti 2023. Vid visningen är troligen arbetet i sin slutfas.

 

Välkomna.

Torsås kustmiljögrupp och Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken

Under flera år har arbetet pågått för att skapa vattenhållande åtgärder för att framtidssäkra vårt samhälle, gynna biologisk mångfald samt tillgängliggöra Ödet för allmänheten. Nu fortsätter vi med de mer praktiska åtgärderna med att restaurera svämplanen i området intill Villagatan samt anläggande av fruktlund mm. Kom och titta och ställ frågor.
Vi startar vid kyrkans parkering och går genom Ödet.

 

Välkomna!