23 Sep 2023
Guidning Hållbarhetsveckan Brinkaström 418 11:00-12:30

Visning av nyanlagd vattenhållande åtgärd

Vi möts på gårdsplanen, sedan går vi tillsammans ca 500 meter ut i åtgärdsområdet.

Brömsebäcken har på åtgärdssträckan blivit rätad, omgrävd och sänkt. Bredvid en stor del

av sträckan där Brömsebäcken går idag, finns den gamla naturliga åfåran kvar i sin meandrande

form med delvis små kvillområden. Målet är att återaktivera den naturliga fåran.

Arbetet påbörjas i slutet av augusti 2023. Vid visningen är troligen arbetet i sin slutfas.

 

Välkomna.

Torsås kustmiljögrupp och Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken